วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 08:37 น.

เศรษฐกิจ

กทท.เตรียมแผนพัฒนาท่าเรือบก

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.34 น.

กทท.เตรียมแผนพัฒนาท่าเรือบก

         

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือฯ เตรียมดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค พร้อมส่งเสริมบทบาทให้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา / ลาว / เมียนมา / เวียดนาม)
       

สำหรับการพัฒนาท่าเรือบก การท่าเรือฯเตรียมดำเนินการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโครงการนำร่อง โดยได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบกของกระทรวงคมนาคม ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารการท่าเรือฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีความเห็นให้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารการท่าเรือฯ พิจารณา
         

ทั้งนี้ แผนพัฒนาท่าเรือบก จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
         

สำหรับโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สนข. ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงิน และสิ่งแวดล้อม จัดทำแบบเบื้องต้น รวมทั้งรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ICD ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกัมพูชาผ่านจังหวัดสระแก้ว เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่ EEC และท่าเรือ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด