วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:19 น.

เศรษฐกิจ

ศักดิ์สยาม ดันผลิตบุคลากรใช้งานระบบราง รับเดินทางทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.13 น.
ศักดิ์สยาม ดันผลิตบุคลากรใช้งานระบบราง รับเดินทางทั่วประเทศ
 
       
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่ายรวม 72 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบราง ในการสนับสนุนส่งเสริมและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบรางรัฐบาลที่จะยกระดับระบบราง ให้เป็นรูปแบบการเดินทางและการขนส่งหลักของประเทศ
         
“การร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการนำร่องครั้งแรกที่จะผลิตบุคลากรเพื่อรองรับระบบรางที่ประเทศไทยถือว่าเป็นการเดินทางหลัก ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค รวมถึงการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งในส่วนของกรุงเทพฯนั้น จะสามารถเปิดใช้ระบบรางในปี2570 ได้ถึง 506กม. นอกจากนี้ ยังมีโครงการของรถไฟทางคู่อีก 6,500กม.จึงมีความประจำที่จะต้องเร่งผลิตบุคลากรขึ้นมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ครบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง และผลักดันให้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีระบบราง วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ” นายศักดิ์สยาม กล่าว