วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:07 น.

เศรษฐกิจ

MEA มอบเงินหนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 17.38 น.
MEA มอบเงินหนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
 
 
 
MEA มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 
 
นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จำนวน 3,084,615 บาท เพื่อสนับสนุนคนพิการในการฝึกงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
นางเพ็ญจันทร์ กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการสนับสนุนคนพิการในการฝึกงานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่ง MEA ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
 
 
นอกจากนี้ MEA ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินมูลค่ารวม 12,000,000 บาท ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาอีกด้วย 
 
#MEASMARTPROJECT
#MEACSR #SocialEmpowerment
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร