วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 05:24 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์ชายแดนใต้

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 21.40 น.

รถไฟมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์ชายแดนใต้

         

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ที่มุ่งเน้นให้การรถไฟฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้มอบหมายให้ นายรอยือมี มะรอเสะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 และนายประชานิวัฒน์ บัวศรี ผู้ช่วยสารวัตร แขวงรถจักรหาดใหญ่ นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 โหล มอบให้กับนายกเทศมนตรีรือเสาะ นายกเทศมนตรี มะรือโบตก นายอำเภอยี่งอ และนายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นตัวแทนนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังรักษาตัวจากโควิด-19 ตามศูนย์กักกันโรค (Local Quarantine) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมอบความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านมาตรการการป้องกันเส้นทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยในการเดินรถต่อไปในอนาคต
         

ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้การรถไฟฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาใช้พัฒนาร่วมกันในทุกมิติ ต่อยอดการให้บริการเดินรถให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชนสูงสุด โดยที่ผ่านมาการรถไฟได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา และหน่วยงานท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการเดินรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงในการเดินทาง การขนส่งสินค้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึง การพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขยายความร่วมมือในทุกระดับในการพัฒนาสถานีรถไฟในพื้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลเส้นทางการเดินรถไฟเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน การมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อผู้ป่วยที่อยู่ภายในศูนย์กักกันโรคโควิด-19 ครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่เป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อให้การรักษาโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนสามารถหายจากอาการป่วยกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป