วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:16 น.

เศรษฐกิจ

กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม” MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 09.00 น.
กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม” MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน 
 
 
 
“กนอ.- พีอีเอ เอ็นคอม” เซ็น MOU ลุยพัฒนาโครงสร้างพลังงาน รองรับนิคมฯ อัจฉริยะ 
 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ “PEA ENCOM” ศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน “Smart Energy- Smart Grid” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนการผลิต รองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ(Smart Industrial Estate) ลุยเฟสแรกใน 15 นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
   
 
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Smart Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) กับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) (บริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กฟภ.) ว่า เป็นโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ด้าน Smart Energy ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง จำนวน 15 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเป้าหมายดำเนินการในระยะเวลา 2 ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยสามารถนำเทคโนโลยีมาทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน รวมถึงรูปแบบการลงทุนในด้าน Smart Energy และ Smart Grid เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050 หากผลการศึกษามีความเป็นไปได้และเป็นที่น่าพอใจในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจและเงื่อนไขของแต่ละฝ่าย ทั้ง 2 หน่วยงานจึงจะหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
 
 
 
ด้านนายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของทั้ง 2 องค์กรที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งพีอีเอ เอ็นคอมฯ ให้การสนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาดในรูปแบบของพลังงานหมุนเวียน และยังสอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 
 
 
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการนี้เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจใหม่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้าสู่ความเป็น Smart Energy มากขึ้น และยกระดับพัฒนาสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ที่สมบูรณ์แบบทุกด้าน มีการผสมผสานระบบพลังงานและระบบบริหารจัดการพลังงาน หรือ Energy Management System : EMS ที่สามารถเชื่อมโยงทุกระบบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง Smart Energy, Smart Grid, Smart Meter เพื่อรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ