วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:56 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟMOU เทศบาลเมืองทุ่งสง เล็งสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.14 น.

รถไฟMOU เทศบาลเมืองทุ่งสง เล็งสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่


 

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบูรณาการใช้พื้นที่ของการรถไฟฯ เพื่อจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ให้เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าทุ่งสง เสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทั้งนี้ นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ นายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเก่าสยามกัมมาจล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 

โดยนายสุชีพ เปิดเผยว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้สำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถไฟ ทั้งขบวนรถปกติ และขบวนรถพิเศษนำเที่ยว สำหรับผู้โดยสารเดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเส้นทางต่างๆ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษา วิจัยการท่องเที่ยวทางรถไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ระหว่างการรถไฟฯ กับ เทศบาลเมืองทุ่งสง ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสร่วมกันบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่การรถไฟฯ บริเวณบ้านพักพนักงาน โรงรถจักร สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กรอบระยะเวลา 1 ปี (วันที่ 24 มิถุนายน 2565 – 23 มิถุนายน 2566) ที่ต้องการพัฒนาความร่วมมือ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - สถานีนครศรีธรรมราช และการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทุ่งสง ให้เป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีความสวยงาม และโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมของตัวอาคารบ้านพัก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัด

 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง และสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน ช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรม อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น