วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:59 น.

เศรษฐกิจ

กทท.ปลื้มได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 ระดับ “A”

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.23 น.

กทท.ปลื้มได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 ระดับ “A”

         

รายงานข่าว จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) แจ้งว่าได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประเภทรัฐวิสาหกิจ ใน “ระดับ A” ด้วยคะแนน 92.23 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.01 คะแนน จากปีงบประมาณ 2564 เป็นอันดับที่ 6 จาก 18 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
           

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดย ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปและเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เพื่อยกมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และมีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำผลการประเมิน ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีการบริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล