วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:47 น.

เศรษฐกิจ

MEA ได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม ระดับ AA ต่อเนื่อง 2ปีซ้อน

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 07.36 น.
MEA ได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม ระดับ AA ต่อเนื่อง 2ปีซ้อน
 
 
 
MEA ชูศักยภาพองค์กรได้รับผลประเมินความโปร่งใสคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเท่าระดับ AA ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับผล 95.80 คะแนน เทียบเท่าระดับ AA (Excellence) และถือเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงาน ภายใต้ค่านิยม CHANGE G: Governance โปร่งใสคุณธรรม ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (ปี 2564-2565) จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ซึ่งผลคะแนนในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลทรงคุณค่าต่อองค์กร เชิดชูเกียรติความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างสูงให้กับผู้บริหารและพนักงาน MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมในการไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตั้งใจทำงาน พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ทั้งนี้ MEA ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT)
 
 
#ITA2565
#สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ #ปปช
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#โปร่งใสคุณธรรม
#MEAGovernance
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร