วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:36 น.

การเงิน หุ้น

ซีไอเอ็มบี ไทยกำไรสุทธิไตรมาสแรกโต 92.4%

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562, 16.36 น.
ซีไอเอ็มบี ไทยกำไรสุทธิไตรมาสแรกโต 92.4%
 
 
ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิไตรมาสแรก 325.0 ล้านบาท เติบโต 92.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
 
นายโอมาร์ ซิดดิก รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 325.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 156.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.4 เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานร้อยละ 3.4 และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 17.4 สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 8.2   
 
รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือนปี 2562  มีจำนวน 3,496.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 114.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 111.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 เป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน       รายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 10.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ และกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจำนวน  7.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7  เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนปี 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 157.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ “Fast Forward” เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดสามเดือนปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 57.2 
 
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดสามเดือนปี 2562   อยู่ที่ร้อยละ 3.31 ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2561อยู่ที่ร้อยละ 3.98 เป็นผลจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 230.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จำนวน 235.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 234.3 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.3 จากร้อยละ 97.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 10.0 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ            เงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 4.3 คงที่เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้ 
 
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 อยู่ที่ร้อยละ 109.5  เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 107.0   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562   เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 11.0 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสำรองส่วนเกินจากเงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5.4 พันล้านบาท         
 

เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 48.1 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 18.9 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 13.8