วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:40 น.

การเงิน หุ้น

เงินติดล้อใช้วัฒนธรรมองค์กร ขับเคลื่อนสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 10.57 น.

เงินติดล้อใช้วัฒนธรรมองค์กร

ขับเคลื่อนสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

 
 
เงินติดล้อ ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ วันนี้ เผยแผนสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถรับมือกับความท้าทายเชิงเทคโนโลยีและดึงดูดคนทำงานวัย Millennials ที่มีรูปแบบในการใช้ชีวิตและทำงานแตกต่างไปจากคนยุคเดิม
 
 
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า  เงินติดล้อได้ผ่านช่วงซ่อมสร้าง เข้าสู่ช่วงรุกขยายธุรกิจ มุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อย ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ ให้สามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมได้ ภายหลังจากการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ เราได้หันกลับมาให้ความสำคัญกับการวางรากฐานองค์กรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
 
จึงเป็นที่มาของการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการขับเคลื่อนพนักงาน โดยเงินติดล้อได้นำ best practices ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกจาก Zappos ที่ประสบความสำเร็จในการใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนองค์กรส่งมอบประสบการณ์ดีๆ แก่ลูกค้าจนกลายเป็นเว็บไซต์ขายรองเท้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
 
 
 
 
เราเริ่มจากกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมองค์กร 7 ข้อ สร้างกระบวนการทำงานรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย สื่อสารและทำกิจกรรมเพื่อหล่อหลอมค่านิยมดังกล่าว โดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่าง อีกทั้งปรับขั้นตอนในการคัดเลือกคนเพื่อให้ได้คนที่ใช่มาร่วมงาน โดยหัวใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงอยู่ที่การทำอย่างต่อเนื่อง คงเส้นคงวา และมีการวัดผลที่ชัดเจน 
 
 
เงินติดล้อยังได้ออกแบบสำนักงานให้สอดรับกับวัฒนธรรมองค์กรและรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials โดยมีสัดส่วนของพี้นที่ส่วนกลางคิดเป็น 30% ของพื้นที่สำนักงานโดยรวมเพื่อใช้สำหรับการประชุม การทำกิจกรรมต่างๆ สร้างบันไดขึ้นลงระหว่างชั้นแทนการใช้ลิฟต์ สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างพนักงานแผนกต่างๆ เลือกใช้สีวัสดุการตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่หลากหลาย
 
 
“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังจากที่เราได้หล่อหลอมวัฒนธรรมภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย คือพนักงานของเรากล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น เงินติดล้อนับเป็นองค์กรแรกๆ ที่นำแนวคิดการทำงาน agile รวมทั้ง scrum มาใช้ เพื่อสร้าง platform ที่สามารถเชื่อมต่อช่องทางสาขาและช่องทาง online ต่างๆ รวมถึงการนำแท็บเลตมาใช้ที่สาขาการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า” นายปิยะศักดิ์กล่าว