วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:03 น.

การเงิน หุ้น

กรุงไทยครบ 54 ปี ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.24 น.

กรุงไทยครบ 54 ปี ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า

เสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย

 

คณะกรรมการ ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร, ดร.) และพระสงฆ์ จำนวนรวม 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาเสมารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี รวมทั้งร่วมกับพนักงานทั่วประเทศบริจาคเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) พร้อมกันนี้ได้ประกาศความสำเร็จการนำนวัตกรรมทางการเงินเชื่อมโยง 5 Ecosystems หลักของธนาคาร และการเดินหน้ายุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X  โดย นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผ่านทาง Facebook LIVE “Krungthai Care” เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศร่วมภาคภูมิใจ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

นายประสงค์ พูนธเนศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย โดยทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายสำคัญๆ ของภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง และฝ่าวิกฤตต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุนการก้าวสู่ Digital Economy นอกจากนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร จึงได้วางระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลักการ Zero Tolerance เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าและสาธารณชน

นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารได้ก้าวสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย โดยเฉพาะแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เป๋าตัง และล่าสุดคือโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ทำให้ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีผู้เข้ามาใช้งานในระบบเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 โดยปีนี้จะเป็นปีที่ขับแห่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “2 Banking Model” คือ กลยุทธ์แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน มุ่งปกป้อง ป้องกัน รักษา และพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมของธนาคาร และกลุยทธ์เรือเร็ว มุ่งเน้นการทำงานแบบเรือเร็ว กระชับ เป็นลักษณะการทำงานแบบ Agile ด้วยคติการเรียนรู้แบบ Fail Fast, Learn Fast ซึ่งจะเป็นการทำงานแบบสอดประสานกัน เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเชื่อมโยง 5 Ecosystems หลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน กลุ่มระบบขนส่ง และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ด้วยยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า หรือ X2G2X โดยเริ่มต้นจาก G (Government) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กระจายสินค้า วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับต้นทางการผลิตได้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สำคัญยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต้องตั้งอยู่บนรากฐานปรัชญา “กรุงไทยคุณธรรม” บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

ในช่วงปีนี้ ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ ธนาคารมีความพร้อมประคองสถานะลูกค้าให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปรนภาระให้กับลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม มุ่งเน้นเรื่องการปรับนโยบาย ปรับโครงสร้าง และลดภาระของลูกหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ และในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ  จึงมีเป้าหมายสร้างสถานะความเป็น “Network of TRUST” หรือการเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจบนฐานรากของการเป็นองค์กรกรุงไทยคุณธรรม โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้ธนาคารก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เคียงข้างคนไทยทุกภาคส่วน ให้สมกับวิสัยทัศน์ธนาคารกรุงไทย “เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ” อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ณเดชน์ คูกิมิยะ พรีเซ็นเตอร์ Krungthai NEXT ได้ร่วมสแกน QR Code กรุงไทย เติมบุญ เพื่อบริจาคเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมเปิดเผยว่า แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำธุรกรรมทางการเงินของคนยุคดิจิทัล และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด