วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:31 น.

การเงิน หุ้น

“รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2563

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.43 น.

“รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2563
เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากร ด้านเทคโนโลยีฯ ครั้งแรกของไทย

 


 
มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดประกาศรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูบุคลากรคนไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการคิดค้น พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีส่วนสำคัญในการสร้างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม และวางรากฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะต่อผู้ด้อยโอกาส ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเพียงปีละ 1 คน จากรายชื่อที่องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอเข้ามา รางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย เงินรางวัล 2,000,000 บาท เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ


 
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ กล่าวว่า  มูลนิธิฯ ต้องการให้รางวัลนี้ เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ ที่ทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีรางวัลนี้ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้หารือร่วมกันถึงแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมและเห็นพ้องกันว่า การให้รางวัลของมูลนิธิฯ ควรทำในรูปของการประกาศรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้คิดค้นหรือมีส่วนสำคัญในการคิดค้น ดำเนินงาน และผลักดันโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยจะมีการประกาศผลรางวัลเพียงปีละ 1 รางวัล เป็นรางวัลของคนไทย เพื่อคนไทย โดยการเสนอชื่อให้พิจารณา ไม่มีลักษณะเป็นการประกวดหรือแข่งขัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้ องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในช่วงปลายปีพ.ศ.2563 นี้เป็นปีแรก 


 
มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อมูลนิธิฯ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ มีชื่อเดิมว่า มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2535 จากการรวมตัวกันของภาคเอกชนชั้นนำ 8 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคาร   ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด  บริษัท นันทวัน จำกัด บริษัท สยามกลการ จำกัด  กลุ่มบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกันในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้ โดยได้จัดให้มีการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจ ซึ่งจัดมาแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ.2561 จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีมติเปลี่ยนชื่อมูลนิธิและเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลใหม่ โดยได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” และได้รับพระราชทานชื่อรางวัลว่า “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ซึ่งจะมีการประกาศรางวัลในปีพ.ศ.2563 เป็นปีแรก
 

รางวัลพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” นี้ จะเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเดินหน้ามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงเป็นแบบอย่างและมีส่วนผลักดันให้เกิดนักคิด นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้มีมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ใครจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี 2563