วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:51 น.

การเงิน หุ้น

EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 15.22 น.

EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

 

นางวรรธนา มงคลศรี  รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวน 5 ทุน และเงินสนับสนุนค่าอาหารและการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ยากไร้ ผ่านมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิฟอร์เด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564