วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 01:36 น.

การเงิน หุ้น

ธพว. แต่งตั้ง “วิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์”เป็น “รองกรรมการฯ

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 13.33 น.
คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แต่งตั้ง “นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการ” ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบกลุ่มงานความเสี่ยง กลยุทธ์ และการเงิน   เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ นางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ จบการศึกษา ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 27 ปี รับผิดชอบงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน ตรวจสอบ วิเคราะห์  ติดตามการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน