วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:52 น.

การเงิน หุ้น

ธ.ก.ส. รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.08 น.

ธ.ก.ส. รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA

 


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA Awards 2020) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง ธ.ก.ส. มีผลประเมินอยู่ที่ 96.74 คะแนน ระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA) โดย ธ.ก.ส.สามารถรักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA (มากกว่า 95 คะแนน) ต่อเนื่อง 6 ปี