วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 12:08 น.

การเงิน หุ้น

“Happy Money สุขเงินสร้างได้”

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.57 น.


“Happy Money สุขเงินสร้างได้”

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินการลงทุนให้แก่บุคลากรขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนบทบาทบริษัทยุคใหม่ใส่ใจการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่พนักงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีองค์กรเข้าร่วมโครงการ 80 แห่ง สร้างพี่เลี้ยงการเงิน 2,112 คน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อความรู้รวม 2.70 ล้านคน องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney