วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 00:52 น.

การเงิน หุ้น

TPIPP ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมและสีเขียวตามฉบับ ESG

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 11.59 น.

TPIPP ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมและสีเขียวตามฉบับ ESG 

 

‘บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชูศักยภาพการบริหารงานควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ Green Industry ระดับที่ 4 สำหรับโรงไฟฟ้าตอกย้ำการเป็นบริษัทฯ ยั่งยืนจนได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

 

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญด้านนโยบายด้านความยั่งยืน โดยยึดมั่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบ ESG และ BCG โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

 

ล่าสุด TPIPP ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหนึ่งในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 สำหรับโรงไฟฟ้าในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดําเนินการเชิงรุกเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นรูปธรรม จึงได้ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม มีความน่าเชื่อถือและประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

 

 โดยการได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยโรงงานที่ได้ Green Industry ระดับ 4 นั้น ต้องมีวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) สามารถลด CO2 ได้ถึง 7.3 ล้านตันต่อปี และมี CSR ที่ดี รวมเป็น ESG ที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุนยกย่อง การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนเกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา โรงงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ซึ่งเป็นบริษัทฯแม่ของ TPIPP ก็ได้รับการรับรองเป็น Green Industry ในระดับ 4 แล้ว

 

 “บริษัทฯมีความภาคภูมิใจมากที่โรงไฟฟ้าได้รับการรับรองให้เป็น Green Industry ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวหรือ Green Culture ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น Green Industry ระดับที่ 4 นั้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้าน ESG ของบริษัท และ / หรือด้าน BCG ตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ท่านนายกฯได้ประกาศให้ชาวโลกรู้ในการประชุมของสหประชาชาติ COP26 ที่ผ่านมา ณ กรุง Glasgow Scotland, ประเทศอังกฤษ อีกด้วย” นายภัคพล กล่าว