วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:25 น.

ข่าวสังคม

ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯชวนบริจาคเงินช่วยเด็กด้อยโอกาส

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 15.29 น.

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการและเหรัญญิก จะไปร่วมแสดงความยินดี กับนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบสถาปนาปีที่ 104 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาอนาคตของเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยสามารถร่วมบริจาคได้ ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป