วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:44 น.

ข่าวสังคม

“ดร.อานนท์” กับผลงานวิจัยบรอดคาสติ้งและดิจิทัลที่ใช้ได้จริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.04 น.

“ดร.อานนท์ ทับเที่ยง” กับผลงานวิจัยด้านโทรคมนาคมบรอดคาสติ้งและดิจิทัลที่ใช้ได้จริง

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง (Arnon Tubtiang) กับผลงานวิจัย ด้านโทรคมนาคม(Telecommunications) บรอดคาสติ้ง และดิจิทัล ที่ใช้ได้จริง จากอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที อดีตประธานคณะทำงานด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศของเอเปค อดีตผู้ชำนาญการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการทำหน้าที่ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และอดีตประธานสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม(Telecommunications) และบรอดคาสติ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำให้เพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผลิตงานวิจัยใหม่ ที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ และใช้ได้จริง รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านนี้ให้กับประเทศ

อีกทั้งยังเป็นกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ของ สนง.ศาลยุติธรรม การเป็นอนุกรรมการ กพ. ด้านพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการ และการเป็นอนุกรรมการด้านดิจิทัล การประปานครหลวง ที่สำคัญคือ การวิจัยคิดค้น 7-Factor Model : Strategy platform for digital transformation มีผลงานตีพิมพ์รองรับ

โดยงานวิจัยต่างๆ ของ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับ Telecommunication, Broadband, Mobile Data, 3G/4G/5G, Broadcasting, Digital Innovation, ICT Management, Digital Government, Digital Transformation, Digital Sustainability, Digital Governance, Blockchain, Digital Marketing, Digital Startup, Cyber Security, Personal Data Protection Policy และ Digital TV เป็นต้น พร้อมกับได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติตามมาตรฐาน เช่น SCOPUS ตีพิมพ์ระดับชาติตามฐานมาตรฐาน TCI (Thailand Citation Index) และนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการนานาชาติ และที่ประชุมวิชาการระดับชาติหลายรายการ อาทิ “The Acceptance and Effectiveness of Interactive Online Learning in Virtual Face-to-Face Learning Technology”, International Journal of Innovation and Learning (IJIL), Scopus, Int. J. Innovation and Learning, Vol. 27, No. 2, 2020

 “Administering Network Behavior Through Assessment of Performance Indicators, Proceeding of the IFIP TC6/WG6.4 International Conference on Advanced Information Processing Techniques for LAN and MAN management 1993, pp. 319 – 328, Versailles, France,

เกียรติประวัติการได้รับรางวัล ทั้ง ส่วนตัวและองค์กร ดร.อานนท์ ทับเที่ยง (Arnon Tubtiang)

เป็นนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมเรียบเรียง Book Chapter : “HRM and Competency System : As a CEO of TOT” (Thai Language), 100 HRM Ideas from TOP 100 CEOs Book, HRI (Human Resource Institute), Thammasart University, pp. 35-41, December 2012

นำองค์กรคือ บมจ.ทีโอที รับรางวัล TQC (Thailand Quality Class) และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรม ในปี พ.ศ.2554 ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกภาคส่วนของ บมจ.ทีโอที

นอกจากนั้น ในฐานะอาจารย์และประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำนักศึกษาเข้ารับรางวัล/ทุน ดังต่อไปนี้

1) “Young Professional and Student Programme 2016” จัดโดยองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APT: Asia Pacific Community) และกระทรวงดิจิทัลฯ,

2) ในปี 2561 นำนักศึกษาชนะการแข่งขัน และรับทุน Digital Startup จำนวน 10 ทุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ

3) เดือนพฤษภาคม 2562 นำนักศึกษารับรางวัล “Best Idea” จากการประกวด Digital Marketing Plan ในงาน “U Power Digital Idea Challenges Season 3” จัดโดยสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ