วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:01 น.

ข่าวสังคม

ซีพีออลล์ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมาภิบาล

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 22.25 น.

ซีพีออลล์ ประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมาภิบาล ปี 64 ชูคาถาบรรษัทภิบาลสร้างความเชื่อมั่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพื้นฐานค่านิยม '3 ประโยชน์'

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังให้ทุกคนยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ตลอดมา

โดยในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างชัดเจน ตอกย้ำให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับรู้ถึงช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทุกไตรมาส เพื่อดูแลควบคุมนโยบาย ปรับปรุง ให้คำแนะนำต่างๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ผ่านรูปแบบกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย และให้ผู้ชนะดำรงตำแหน่งเป็น “แอมบาสเดอร์” ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

“ธรรมาภิบาลนั้น เมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน ทำให้องค์กรนั้นเกิดพลังในการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มีแต่ความเจริญตราบใดที่ผู้คนไม่เริ่มทุจริต เห็นแก่ตัว หาผลประโยชน์เข้าตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดการกัดกินองค์กร ทำให้เกิดการกัดกร่อน องค์กรเกิดความไม่มั่นคง และในที่สุดพลังขององค์กรก็จะหายไป ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ซีพี ออลล์ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทนำเสนอสินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวกมอบแด่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ รวมพลังผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป”  นางสาวลาวัณย์ กล่าว