วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08:36 น.

ข่าวสังคม

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 18.59 น.

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 45 คน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาล เพราะขีดหมวกถือเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลและความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ เพื่อสุขภาวะของประชาชน โดยบรรยากาศในพิธีท่ามกลางคณาจารย์เป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ

 

 

 

พิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล  เป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแสดงกตเวทิตาคุณที่ได้รับทุนพระราชทานตลอดหลักสูตรจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ก่อกำเนิดด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผสกนิกร ได้รับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข ซึ่งหมายถึงการมีความรู้และสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยกระบวนการวิจัย  มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สร้างความสุขให้กับประชาชนและสังคมและมีความสุขในการเป็นผู้ให้

 

 

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี มีการเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพ การศึกษาภาคปฏิบัติครอบคลุมทั้งการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล และการปฏิบัติในชุมชน คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีประสบการณ์ในการพยาบาลเฉพาะสาขา มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ จึงมั่นใจได้ว่าบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะสามารถให้การพยาบาลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยความปลอดภัย