วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:50 น.

ข่าวสังคม

เปิดโครงการ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2560, 01.12 น.

เปิดโครงการ ... 

 

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Surveyor) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและทักษะการเยี่ยมสำรวจภายในและกระตุ้นให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พญ.รพี หาญพล หัวหน้ากลุ่มงานศูนสย์พัฒนาคุณภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น ๒