วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:06 น.

ประกัน

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโควิด-19

วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.08 น.
โตเกียวมารีนประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโควิด-19
 
 
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ออกมาตราเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นคง และอุ่นใจให้แก่ลูกค้าจึงพิจารณาขยายความคุ้มครองในสัญญาเพิ่มเติมของบริษัท สำหรับการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน ซึ่งปกติกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัย มีการเจ็บป่วยในระยะ 30 วันแรก นับจากวันที่กรมกรรม์กันภัยเริ่มคุ้มครอง เช่น
 
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่อนุมัติรับประกันในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในช่วง วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563
 
สัญญาเพิ่มเติมที่ขยายความคุ้มครอง ในช่วงระยะไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน ได้แก่ สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (HS2N),สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์ (HSHC),สัญญาเพิ่มเติม ค่าชดเชยรายวัน (HB)
 
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ในระยะเวลาไม่คุ้มครองที่ขยายนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ
 
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หากผู้เอาประกันภัยยังคงมีการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ
 
โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ออกมาตราการขยายระยะเวลาผ่อนผัน การชำระเบี้ยจากปกติ 31 วันเป็น 91 วัน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระในวันที่ 26 มกราคม-30 พฤษภาคม 2563 และได้ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ/ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุกรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับ จากการไม่ได้ชำระเบี้ยประกันที่ครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 30 พฤษภาคม  2563 เพื่อสร้างความมั่นคง และปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัท