วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:18 น.

ประกัน

เอไอเอยืดมาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.17 น.
เอไอเอยืดมาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต
 
เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยถึงลูกค้าทั่วประเทศ ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลี่คลายแล้ว เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์  โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการผ่อนผัน ดังนี้
 
ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน
 
 
ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ยจากการต่ออายุกรมธรรม์สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 91 วัน และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่งวดชำระดังกล่าว ตามข้อ 1
 
ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว
 
ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปีภาษี 2563 ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปให้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/help-support/announcement/covid-19.htm