วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:56 น.

ประกัน

BKI ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.30 น.

BKI ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานของสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเขียนต่างๆ รวมมูลค่า 142,250 บาท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนเกือบ 300 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา โดยมีนายฉัตรชัย ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564