วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 22:02 น.

ต่างประเทศ

จีนกร้าวแถลงประณามรุนแรง “เพโลซี” เยือนไต้หวันหยามเกียรติ

วันพุธ ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.48 น.

กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการณ์ประณามต่อการเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา โดยแถลงการณ์มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา เยือนภูมิภาคไต้หวันของจีน โดยไม่คำนึงถึงการต่อต้านและการเป็นตัวแทนที่จริงจังและแข็งแกร่งของจีน นี่เป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯที่เคยทำขึ้น โดยการเยือนครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรากฐานทางการเมืองของจีน-สหรัฐฯ ความสัมพันธ์และละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรง ทำลายสันติภาพและความมั่นคงทั่วช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรง และส่งสัญญาณที่ผิดอย่างร้ายแรงไปยังกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเพื่อ "เอกราชของไต้หวัน" จีนคัดค้านอย่างหนักแน่นและประณามเรื่องนี้อย่างรุนแรง และได้แสดงท่าทีรุนแรงและประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐอเมริกา

มีจีนเพียงแห่งเดียวในโลก ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด สิ่งนี้ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนจากมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ปี 1971 นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีค.ศ.1949 มี 181 ประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนบนพื้นฐานของหลักการจีนเดียว หลักการจีนเดียวคือฉันทามติสากลของประชาคมระหว่างประเทศและเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในปี 1979 สหรัฐอเมริกาได้ให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจน แถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการก่อตั้งความสัมพันธ์ทางการทูต "สหรัฐอเมริกายอมรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีนแต่เพียงผู้เดียว ในบริบทนี้ ประชาชนของสหรัฐอเมริกาจะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม การค้า และอื่นๆ ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับชาวไต้หวัน” สภาคองเกรสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด และงดเว้นจากการกระทำที่เป็นทางการกับภูมิภาคไต้หวันของจีน 

จีนไม่เห็นด้วยกับการเยือนไต้หวันของสมาชิกสภาฯ ของสหรัฐฯ และฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ มีหน้าที่ยุติการเยือนดังกล่าว  เนื่องจากเพโลซีเป็นผู้นำของสภาฯแห่งสหรัฐอเมริกา การมาเยือนและกิจกรรมในไต้หวันของเธอไม่ว่าจะในรูปแบบใดและด้วยเหตุผลใดก็ตาม จึงเป็นการกระตุ้นทางการเมืองครั้งสำคัญในการยกระดับการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯกับไต้หวัน  จีนไม่ยอมรับสิ่งนี้โดยเด็ดขาด และคนจีนปฏิเสธสิ่งนี้โดยสิ้นเชิง

ประเด็นไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดที่เป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ช่องแคบไต้หวันกำลังเผชิญกับความตึงเครียดรอบใหม่และการท้าทายที่รุนแรง และสาเหตุพื้นฐานคือการที่ทางการไต้หวันและสหรัฐฯ เคลื่อนไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่  ทางการไต้หวันยังคงแสวงหาการสนับสนุนจากสหรัฐฯ สำหรับวาระเอกราชของพวกเขา พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับฉันทามติปี 1992 พยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริม "ความเป็นอิสระที่เพิ่มขึ้น" ในส่วนของสหรัฐฯ ได้พยายามใช้ไต้หวันเพื่อควบคุมจีน บิดเบือน ปิดบัง และเจาะหลักการจีนเดียวอย่างต่อเนื่อง ยกระดับการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน และส่งเสริมกิจกรรมแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน" การเคลื่อนไหวเหล่านี้ เหมือนกับการเล่นกับไฟ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ผู้ที่เล่นกับไฟย่อมต้องเสียหายเพราะไฟนั้น

จุดยืนของรัฐบาลจีนและประชาชนในประเด็นไต้หวันมีความสอดคล้องกัน เป็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของคนจีนมากกว่า 1.4 พันล้านคนที่จะปกป้องอธิปไตยของรัฐและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างเด็ดเดี่ยว เป็นความทะเยอทะยานร่วมกันและความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของบุตรและธิดาชาวจีนทุกคนในการตระหนักถึงการรวมตัวกันอีกครั้งของมาตุภูมิ กระแสของเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้  ไม่มีประเทศใด กองกำลังใด และบุคคลใดไม่ควรประเมินเจตจำนงอันแข็งแกร่ง และความสามารถอันยอดเยี่ยมของรัฐบาลจีนและประชาชนในการปกป้องอธิปไตยของรัฐและบูรณภาพแห่งดินแดน เพื่อให้บรรลุการรวมชาติและการฟื้นฟูชาติ จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อตอบสนองต่อการเยือนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผลที่ตามมาทั้งหมดต้องตกเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายสหรัฐฯ และกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "อิสรภาพของไต้หวัน"

จีนและสหรัฐอเมริกาเป็นสองประเทศหลัก วิธีที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาในการจัดการซึ่งกันและกันนั้นอยู่ที่ความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การไม่เผชิญหน้า และความร่วมมือแบบ win-win ประเด็นไต้หวันเป็นเพียงเรื่องภายในของจีนเท่านั้น และไม่มีประเทศอื่นใดมีสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคำถามของไต้หวัน จีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ หยุดใช้ "ไพ่ไต้หวัน" เพื่อควบคุมจีน  ควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับไต้หวันและแทรกแซงกิจการภายในของจีน ควรหยุดสนับสนุนในกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "อิสรภาพของไต้หวัน" ในทุกรูปแบบ ควรหยุดการกระทำที่พูดสิ่งหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้ามกับคำถามของไต้หวัน  ควรหยุดบิดเบือน ปิดบัง หลักการจีนเดียว จะต้องดำเนินการอย่างน่าเชื่อถือเพื่อปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและตามที่เคยแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำมั่น "ห้าข้อ" ของผู้นำสหรัฐฯ (ไม่แสวงหา "สงครามเย็นครั้งใหม่" ไม่พยายามเปลี่ยนระบบของจีน การฟื้นฟูพันธมิตรไม่ต่อต้านจีน ไม่สนับสนุน "อิสรภาพของไต้หวัน"  “ไม่แสวงหาความขัดแย้งกับจีน) และอย่าไปในทางที่ผิดและอันตราย

แหล่งข้อมูล : https://news.cgtn.com/news/2022-08-02/Chinese-Foreign-Ministry-condemns-Pelosi-s-Taiwan-visit-1cb4eqRzcOY/index.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035bTjeXCRrWWqemEATNT2qWctnNmX529KECUKsU91bd39Mw4JB8Nuooikw2umH2myl&id=100064570308558