วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 20:08 น.

การเมือง

รองโฆษก พปชร.ชี้ "อุตตม"นำทัพแจงหั่นงบฯปี 63 ชัดเจน

วันพุธ ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.05 น.

​เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. เขตจอมทอง – ธนบุรี กล่าวถึงการชี้แจงรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2ล้านล้านบาท ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวาระสองว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของการพิจารณาปรับลดงบประมาณลง จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาทได้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสม ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยงบประมาณที่ปรับลดดังกล่าวได้เพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลยุติธรรม, ศาลปกครอง, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานอัยการสูงสุด, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งจำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณสามารถรองรับโครงการที่สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ

ขณะที่บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากการจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้การประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 มีสมาชิกจำนวนมากถึง 68 คน แปรญัตติ แต่ประสงค์จะอภิปรายประมาณ 14 คน มาตรา 4 เกี่ยวกับภาพรวมงบประมาณ 3.2 ล้านบาท นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล และ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กรรมาธิการเสียงข้างน้อยจากพรรคเพื่อไทย เห็นตรงกันว่า การพิจารณางบประมาณในรอบนี้มีความผิดปกติในหลายเรื่อง อาทิ รัฐบาลไม่ได้เขียนเรื่องเงินนอกงบประมาณไว้ในร่าง แสดงให้เห็นว่ามีเงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใช้จ่ายโดยไม่ผ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงกังวลว่าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้อาจนำไปสู่การยื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบได้

กรรมาธิการเสียงข้างน้อยส่วนหนึ่งอภิปรายขอตัดงบประมาณที่ร้อยละ 15 หรือ 480,000 ล้านบาท โดย นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่แปรญัตติอภิปรายว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่ต้องปรับตัวใหม่ เพราะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขบังคับหลายเรื่อง แต่งบประมาณบางกระทรวงกลับได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยกระทรวงอื่นๆ โดยเฉพาะงบประมาณของกองทัพ และงบประมาณควรจะคำนวณให้สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหรือจีดีพี

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย อภิปรายว่า การตั้งงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าจีดีพีเติบโตที่ร้อยละ 3 ถึง 4 แต่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.6 และคาดว่าการจัดเก็บรายได้จะไม่ถึง 2.731 ล้านล้านบาท ตามที่ตั้งไว้ รวมถึงปรากฏการณ์เงินบาทแข็งค่า จะทำให้การเก็บภาษีส่งออกลดลง ประกอบกับการตั้งงบประมาณไม่ตอบสนองความเดือดร้อนประชาชน แต่เป็นการจัดงบประมาณตามวิธีการงบประมาณปกติ จึงเห็นสมควรว่าต้องปรับลดงบประมาณ

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการ เช่น กรมวิชาการเกษตรตัดงบโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งที่เป็นเรื่องจำเป็น แม้มีหลายๆ หน่วยงานทำหน้าที่ชี้วัด แต่ไม่มีการประเมินผลอย่างจริงจัง ขณะที่การปฏิรูประบบราชการไม่เป็นผล มีหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มรายจ่ายประจำปีขึ้นไปด้วย และมีหลายหน่วยงานราชการทำงานซ้ำซ้อนและทำงานในภารกิจที่ไม่จำเป็น และชี้ว่ามีงบประมาณในอนาคตถูกใช้ไปแล้วเกือบ 100,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จากโครงการประกันรายได้

นายสันติ กีระนันทน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ ชี้แจงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ อย่างการใช้งบกลางในการแก้ไขภัยแล้ง ขณะที่สมมติฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยากถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลจากต่างประเทศ แต่หากปรับลดประมาณต่ำกว่า 3.2 ล้านบาท สิ่งที่ปรับลดไม่ได้แน่ๆ คือรายจ่ายประจำที่มีอยู่กว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด และหากมีการปรับลดก็จะกระทบต่องบลงทุน จึงควรใช้วิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพแทนที่จะใช้วิธีการปรับลด ส่วนภาระหนี้สาธารณะ จากการชดเชยรายจ่ายที่ขาดดุลซึ่งตั้งไว้ 469,000 ล้านบาท แต่ยอดเงินกู้จริงๆ จะอยู่ประมาณ 389,000 ล้านบาท เพราะหักลบงบที่จัดสรรใช้หนี้เงินกู้ไปแล้ว 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเทียบเคียงได้ว่าไม่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว พร้อมย้ำว่าช่วงแรกของปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม ยังสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการที่ 6,349 ล้านบาท ที่มาจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บรายได้ โดยดึงกลุ่มที่ไม่ได้เสียภาษีกลับมาเสียภาษี พร้อมย้ำว่าค่าเงินบาทเริ่มอ่อนตัวแล้ว แม้ค่าเงินบาทแข็งอยู่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก แต่ด้านดีก็ได้เปรียบเกี่ยวกับการนำเข้า

ส่วนความกังวลว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ว่ามีรับฟังความคิดเห็นหรือไม่นั้น นายสันติ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ที่ส่งมาจากสำนักงบประมาณมีการชี้แจงรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นการกระทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญทุกประการ

 

 

หน้าแรก » การเมือง