วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 05:35 น.

การเมือง

การสร้างพลเมืองคุณภาพ เพื่อผลักดันระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็ง

วันพุธ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 10.59 น.
คนจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า เหตุใดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่มีอายุเกือบจะ 90 ปี แต่ยังคงเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างนี้ ไม่ได้ก้าวพ้นภาวะตั้งไข่ล้มต้มกินเสียที ทำไมยังไม่สามารถปักหลักยืนได้อย่างมั่นคง และก้าวเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ล้มลุกคุกคลาน มีสาเหตุมาจากอะไร และต้องทำอย่างไร
 
หลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองไทยมีปัญหาความขัดแย้ง  การแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เกิดจากอะไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีกลุ่มคนที่สับสนไม่เข้าใจ ขาดความรู้ความเข้าใจในสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเจตน์จำนงมุ่งหมายที่จะช่วยสร้างเสริมให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้หยั่งรากลึกในการเมืองการปกครองไทย  และโดยเหตุที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับปี 2560 มาตรา 22 ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยากจะเห็นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นหลักชัยของประเทศ ประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเป็นองค์พระประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศภายใต้กฎหมายตามคำกราบบังคมทูลของผู้นำฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ  และผู้มีอำนาจทั้งนั้นลงนามสนองพระบรมราชโองการ มิได้ทรงมีพระราชอำนาจใดๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเลย  
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความตั้งใจที่จะให้การเมืองการปกครองของไทยมีความเข้มแข็ง  และมีความเชื่อว่า หากสามารถที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จะสามารถสร้างพลเมืองคุณภาพขึ้นมาได้  ซึ่งพลเมืองคุณภาพนี้จะเป็นแกนหลักในการผลักดันการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง คัดสรรนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการเมืองไทย
 
พลเมืองคุณภาพคือ การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างพลเมืองที่มีวัฒนธรรมการเมืองที่ดี ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง ขจัดนักการเมืองโกงกินออกจากเวทีการเมือง มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งหัวใจหลักของการแก้ปัญหาในครั้งนี้  จึงอยู่ที่การสร้างต้นน้ำให้ใสสะอาด ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยให้มีคุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพ
 
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ได้ลงนามในความร่วมมือกับกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือกันในการพัฒนาหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ควบคู่กับการสร้างวิทยากรประชาธิปไตยเพื่อทำหน้าที่เป็น “วิทยากรตัวคูณ” ในการขยายความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
 
วิทยากรประชาธิปไตยหน่วยงานของรัฐ  เป็นการนำตัวแทนเครือข่ายระดับจังหวัดจากหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากรขยายผลภาคประชาชนซึ่งจะมาจากกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)และเครือข่ายพันธมิตร อาทิ กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (เกณท์จำนวน ศส.ปชต. 7,517 แห่ง)  ที่มีความพร้อมและมีทักษะในการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ตำบล  ทั้งนี้ วิทยากรประชาธิปไตยภาคประชาชนจะมีการฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรและผ่านการประเมินก่อนทำหน้าที่ให้ความรู้หรือสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบล
 
นอกจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้รับร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ชุดความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่าน Application Civic เพื่อสนับสนุนช่องทางการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิทยากรภาคประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความคาดหวังว่า  การดำเนินการร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรในระดับหมู่บ้าน ตำบลและสถาบันการศึกษาในครั้งนี้  จะได้ช่วยในการหยั่งรากประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย  และลดความขัดแย้งต่างในพื้นที่และนำไปสู่
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง