วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:22 น.

การเมือง

เชิดชูเกียรติ 4 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2560

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560, 15.14 น.

เชิดชูเกียรติ 4 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2560 

 

ประกาศเชิดชู 4 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ยกย่องเป็นผู้ทรงเกียรติทรงปัญญา "ปราชญ์ผู้สร้างนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตร-ปราชญ์ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง-ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญปลานิล-ปราชญ์ผู้นำสู่แผนแม่บทชุมชน" เตรียมสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่สังคม

 

 

วันนี้ (11 เม.ย.) มีรายงานจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ลงนามในประกาศเพื่อแต่งตั้ง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ ความสมารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินให้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความสามารสู่สังคมสำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง 4 ราย ประกอบด้วย

 

 

1.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

2.นายยวง เขียวนิล เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3.นายจำนง บุญเลิศ เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น

4.นายอุทัย บุญดำ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

 

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล จาก จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน และผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด ครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานหลายจังหวัด เคยได้รับรางวัล Smart Farmer สาขานวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นรางวัลของ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท โทเทิลแอคเซสคอมมินิเคชั่น จำกัด หรือ DTAC ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี เพิ่งได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบ 96 ปี

 

นายยวง เขียวนิล หรือ ครูยวง ครูบัญชีอาสาจังหวัดนนทบุรี ที่เพิ่งได้รับรางวัล เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2560 จากจังหวัดนนทบุรี ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรแบบ ผสมผสาน (เกษตรทฤษฎีใหม่) เป็นระยะเวลา 20 ปี ทำให้สามารถดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างพอเพียง ไม่มีหนี้สิน ครอบครัวมีความสุข เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดและเป็นแบบอย่างในการ ดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชน จนทำให้คนในชุมชนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตโดยยึด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดย ได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์ชาวบ้าน โดยครูยวงมีแนวความคิดว่า "ใช้เงินกู ไม่ใช้เงินกู้” อยู่ อย่างพอเพียง มีกินมีใช้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักษ์ธรรมชาติ หมั่นหาความรู้พัฒนาตนเอง

 

นายจำนง บุญเลิศ หรือ ปราชญ์ปลานิล แห่งบ้านป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย แม้จะจบเพียงชั้น ป.4 แต่จากความขัยใฝ่รู้ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงปลา จนมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลานิล คิดค้นเทคนิค และอุปกรณ์การเลี้ยงปลาปลานิล ได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลเกียรติยศมากมาย

 

นายอุทัย บุญดำ ประธานศูนย์เรียนรู้และผู้ประสานงานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกิจกรรม อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแปรรูปฯลฯ มีการพัฒนาในด้านองค์กรการเงินในแต่ละกลุ่ม และมีกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างกันของเครือข่าย มีการจัดทำแผนแม่บทชุมชน กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการของตำบล ทำให้ความต้องการและปัญหาของชาวตำบลลำสินธุ์ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและเดินไปอย่างถูกทิศทาง

หน้าแรก » การเมือง