วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:30 น.

อสังหา

ส่งมอบแผงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.10 น.
ส่งมอบแผงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษา
 
คุณสมเกียรติ ปินตาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กิตติ บุญประคอง  Vice President - LBM Manufacturing and Technology กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มอบแผงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างคอนวูด ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวัสดุตกแต่ง สำหรับการออกแบบและการเลือกใช้ให้เหมาะสมในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี, ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม, ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพ ผศ.พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม, ดร.มนสินี อรรถวานิช ผู้ข่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกกลยุทธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันก่อน