วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:41 น.

อสังหา

สานฝันสู่อนาคต ระดับมัธยมปลาย

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.19 น.

สานฝันสู่อนาคต ระดับมัธยมปลาย

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพการงานในอนาคต จึงก่อให้เกิดโครงการ “สานฝันสู่อนาคต ระดับมัธยมปลาย ภายใต้มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ไฮเออร์ (Haier) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับ 1 ของโลก ได้รวมกลุ่มน้อง ๆ มัธยมปลายที่ศึกษาอยู่ใน “โรงเรียนขยายโอกาส” ทั่วกรุงเทพมหานคร ที่เปิดทำการเรียนการสอน ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ. ได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ“ขยายโอกาส” ให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในโรงเรียนเดิม เพื่อแก้ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษาต่อในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมปลายอย่างเต็มรูปแบบ