วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:44 น.

ประชาสัมพันธ์

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พัทลุง ขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 16.28 น.

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พัทลุง ขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

 
 
 
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารระดับสูงจากกรมต่างๆ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะกิจกรรมบ้านนาโมเดล และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 
ทั้งนี้ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ บ้านพอเพียงชนบท และบ้านมั่นคงเมือง อีกทั้งเยี่ยมชมตลาดนัดที่อยู่อาศัย และนิทรรศการเครือข่ายทีม พม. One Home นอกจากนี้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกันครั้งที่ ๖ “รวมพลังสร้างบ้านให้พี่น้องเรา” พร้อมรับฟังการประกาศทิศทางของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อสร้างเมืองลุงให้น่าอยู่ รวมทั้งเป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. One Home รัฐบาลได้มีนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
 
สำหรับการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ครอบคลุมการแก้ปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น การแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือน การแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน การให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ถูกทอดทิ้ง การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนและภาคส่วนราชการ โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ ในการหนุนเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และมีความสงบสงบสุขในชุมชนมากขึ้น ปัจจุบัน มีกองทุนทั้งหมด ๗๓ กองทุน  มีสมาชิกกองทุน จำนวน  ๘๘,๔๒๒ คน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์