วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:41 น.

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.24 น.
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
 
 
 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เป็นประธานในการเปิด “การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ...” โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับฟังข้อเสนอแนะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อให้มีกลไกหรือมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เหมาะสม มีการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและยุทธศาสตร์แห่งชาติ รวมถึงนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และปรับปรุงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ ผอ.ศูนย์ฯ จังหวัดลำปาง ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเชียงแสน ชั้น ๓ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่