วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 14:23 น.

ประชาสัมพันธ์

ป่อเต็กตึ้งร่วมกรมการพัฒนาชุมชนมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพช่วยครัวเรือนยากจน

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.22 น.
 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหายากจนมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยครัวเรือนยากจน
 
วันนี้ (21 สิงหาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิกและคณะอำนวยการโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดแรก จำนวน 4 ครัวเรือน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ณ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 25 จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 150 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 
ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ให้มีความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป 
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์