วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:25 น.

ประชาสัมพันธ์

หอการค้านานาชาติฯจัดงานสัมมนา Incoterms® 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2562, 16.13 น.

หอการค้านานาชาติฯจัดงานสัมมนา Incoterms® 2020 

 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย จะจัดงาน Incoterms® 2020 Launching & Seminar ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน Incoterms® (International Commercial Terms) ซึ่งเป็นกลุ่มเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐานสำหรับการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กร หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ทราบถึงความรู้ และเทคนิคการเลือกใช้กฎให้เหมาะสมกับธุรกิจ หรือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ความซับซ้อนของการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น โดยงานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

 

การจัดงาน Incoterms® 2020 Launching & Seminar อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งการบรรยายถึง Incoterms® 2020 โดยผู้อำนวยการด้านการค้าและการลงทุน จาก ICC International Headquarters, Paris ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานร่าง Incoterms® 2020

 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย มุ่งหวังว่างานสัมมนาครั้งนี้จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการขนส่งระหว่างประเทศ นักกฎหมาย นักการธนาคาร ผู้รับประกันภัย มีความเข้าใจและสามารถใช้กฎ Incoterms® 2020 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่ของคู่สัญญา สามารถนำไปใช้ในการร่างสัญญาได้อย่างรัดกุม ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการดำเนินการ สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่เกิดความเสียเปรียบทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้รับ Incoterms® 2020 ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ มูลค่า 1,250 บาท

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Incoterms® 2020 Launching & Seminar สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.iccthailand.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ICC Thailand   โทร. 0 2622 2183 หรือ 0 2018 6888 ต่อ 4210 Email: admin@iccthailand.or.th

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์