วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 13:58 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 15.34 น.
พม. ลงนามความร่วมมือกับองค์การของออสเตรเลีย
หนุนยกระดับงานผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 
 
 
 
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.)  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับองค์การ Access4u 
 
                               
มลรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการเพื่อเป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการสำหรับองค์กรเครือข่าย โดยมี นางไพรวรรณ  พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ Mr. Robert Dempsey กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในนามของประธานกรรมการบริหาร องค์การ Access4u เป็นผู้ลงนามร่วมในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร     
 
 
นายอภิชาติ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ (ROU) ทางวิชาการด้านแผนงานการเรียนรู้และพัฒนางานผู้สูงอายุ   ระหว่างกระทรวง พม. โดย ผส . และ องค์การ Access4u มลรัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย เป็นความร่วมมือใน การดำเนินงานที่สำคัญด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) การจัดทำแผนโครงการเฉพาะให้กับแผนงานการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ 2) การจัดทำและดำเนินโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสม ยั่งยืน และสอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่บุคลากรของ ผส. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลที่ให้บริการโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของ ผส. ตามโครงการฝึกอบรมฯ รวมถึงชุดการฝึกอบรมสำหรับการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผส. นำมาใช้ประโยชน์ได้ 3) การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานผู้สูงอายุของ ผส. ในด้านต่าง ๆ  ในเชิงบวก 4) การให้พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชากรเป้าหมายให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งสนับสนุนงานผู้สูงอายุของ ผส. ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ