วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 09:30 น.

ประชาสัมพันธ์

รมว.พม. ย้ำเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ

วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.47 น.

รมว.พม. ย้ำเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ

พร้อมขยายความร่วมมือในอาเซียน

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 (The 8th International symposium on Special Education (ISSED) : Update Theory & Practice) เรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรณภาพคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้เสวนาและนำเสนอบทความวิชาการจากประเทศไทย สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น และภูฏาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ผู้ดูแลคนพิการ คนพิการทุกประเภทความพิการ ครูการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ บุคคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน อีกทั้งได้มอบโล่แสดงความยินดีแก่นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสหพันธ์คนหูหนวกโลกปี พ.ศ. 2562 – 2566 ณ ห้องรักตะกนิษฐ ออดิทอเรียม ชั้น 2 หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามา

 

 

มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และร่วมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต เป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมในทุกด้าน รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นธรรม

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของผู้นำด้านการศึกษาพิเศษ อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษในภูมิภาคอาเซียน กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 The 8th International symposium on Special Education (ISSED) : Update Theory & Practice เรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรณภาพคนพิการ นับว่าเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประสานทรัพยากรทางการศึกษาพิเศษและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งเน้นการทำงานของเครือข่ายนักสหวิชาชีพ การใช้สื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนหูหนวก เป็นต้น เพื่อให้ทั้งองค์กรและบุคคลสามารถให้บริการแก่คนพิการได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเป็นธรรม ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของคนหูหนวก ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครูการศึกษาพิเศษ และนักฟื้นฟูสมรรถภาพคนหูหนวก ด้วยการนำเสนอบริการคำบรรยายแทนเสียงระบบทันเวลา ประกอบการบรรยายไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนไทย ทั้งคนหูหนวกและคนปกติทั่วไป     

“ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการให้โอกาสทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งกระทรวง พม. โดย พก. ได้ดำเนินงานและพร้อมผลักดันคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จะเสนอหลักสูตรพิเศษให้กับคนพิการ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการได้รับการศึกษา โดยการดำเนินงานดังกล่าว ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนอย่างสูง เพื่อให้กลุ่มคนพิการมีความสุขสามารถใช้ชีวิตประจำวันเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์