วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:41 น.

ประชาสัมพันธ์

กปน.ยกระบบประปาภูเขาบ้านทุ่งกลาง จ.น่าน

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 20.29 น.

กปน.ยกระบบประปาภูเขาบ้านทุ่งกลาง จ.น่าน

นายมานิต ปานเอม ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. รับมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ตามแนวทาง "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" จากนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดย กปน. ได้รับรางวัลชมเชยด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคจาก "โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกลาง จังหวัดน่าน" ภายใต้โครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ" ทำให้ชุมชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค มีองค์ความรู้ในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์