วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 12:21 น.

ประชาสัมพันธ์

สค. ช่วยเหลือพนักงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 19.23 น.
สค. ช่วยเหลือพนักงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
และได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
 
 
นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ต้อนรับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และตัวแทนพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อขอให้ความช่วยเหลือพนักงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จากสถานการณ์ covid-19 ซึ่งเป็นทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่ที่ตกงาน และสตรีพิการทางการได้ยิน รวมจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ขอให้ประสานสถานประกอบการให้รับพนักงานหญิงกลับไปทำงานด้วย โดยขอให้ สค. ช่วยเหลือใน 3 ประเด็น คือ 1. ขอสนับสนุนเงินเยียวยา หรือเงินสงเคราะห์สตรี และครอบครัวกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 2. การฝึกอาชีพให้แก่ สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีตกงาน ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 3.ขอรับการสนับสนุนนมผงและสิ่งของยังชีพที่จำเป็นสำหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกให้ออกจากงาน และพนักงานที่คลอดบุตรแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร 
 
 
นางสาวอุษณี  เปิดเผยว่า จากกรณี คสรท. และผู้แทนหญิงตั้งครรภ์ เข้าพบในวันนี้ มีข้อเรียกร้องเพื่อขอความช่วยเหลือใน 2 ส่วน ได้แก่ การเสนอหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าเพศ (วลพ.) ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างงานด้วยเหตุแห่งเพศหรือจากการตั้งครรภ์  ซึ่ง สค. จะได้เสนอเรื่องนี้ให้ คณะกรรมการ วลพ. ต่อไป สำหรับในส่วนของการขอรับความช่วยเหลือทั้ง 3 ประเด็น สค. ยินดีรับพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจ โดยการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ของ พม. พร้อมทั้งเปิดรับให้พนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ซึ่ง สค. ได้จัดบริการฟรี ด้านที่พัก อาหาร และฝึกอาชีพ สำหรับรองรับพนักงานหญิงตกงาน แม่เลี้ยงเดี่ยว และสตรีที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ covid-19 ด้วย ทั้งนี้ สค. จะพิจารณาให้การช่วยเหลือนมผง อาหารเสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพให้กับพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าวด้วย. 
 
นางสาวอุษณี กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ พม.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายเปราะบางในสังคม ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการและภารกิจของ พม.อย่างเต็มกำลัง หากท่านประสบปัญหา สามารถโทรมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของ พม. หมายเลข 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์