วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:12 น.

ประชาสัมพันธ์

มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.41 น.

มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล

 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิกฤตการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวของนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องประสบปัญหาทางการเงินเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

 

 

เพื่อมอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ในการเป็นกำลังสำคัญของวงการแพทย์ต่อไปในอนาคต มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินการมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษารามาธิบดีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 89 ทุน โดยมีผู้มอบทุน รายนามดังนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ, ผศ. นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย, รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมาลี สังวาลเล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ