วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:28 น.

ประชาสัมพันธ์

ผส.ขับเคลื่อนภารกิจการเตรียมความพร้อมคนทุกวัยเข้าสู่ "สังคมสูงวัย" ในอนาคต

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.00 น.
ผส.ขับเคลื่อนภารกิจการเตรียมความพร้อมคนทุกวัยเข้าสู่ "สังคมสูงวัย" ในอนาคต
 
 
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 2 (ภาคกลางและภาคใต้) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุและสนับสนุนให้เครือข่ายร่วมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยมีการเตรียมการรองรับการเป็นสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ  โดยมี ผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม วีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร