วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:00 น.

ประชาสัมพันธ์

ศิลปะ ดนตรี กีฬา การอาชีพ และชีวิตที่มีส่วนร่วมในสังคม ของผู้สูงอายุใน ศพส.

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.52 น.

ศิลปะ ดนตรี กีฬา การอาชีพ และชีวิตที่มีส่วนร่วมในสังคม ของผู้สูงอายุใน ศพส.


การดูแลผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ของกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้ง 12 ศูนย์ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลจำนวน 1302 ราย ต่างมีเป้าหมายภายใต้นโยบายเดียวกันกับกรม ผส. คือการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และ การดูแลพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิ์ ให้ผู้สูงอายุ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้กับผู้สูงอายุ นอกเหนือไปจากการดูแลด้านปัจจัย 4 และการป้องกันสถานการณ์ Covid-19 อย่างมี มาตรฐานและต่อเนื่องแล้วนั้น ศิลปะ ดนตรี กีฬา การอาชีวบำบัด พร้อมทั้งการถ่ายทอดภูมิปัญญา และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีความสุข และภูมิใจในการสามารถดูแลตนเอง ตลอดจนก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งนี้ในการดำเนินภารกิจดังกล่าว สิ่งสำคัญ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้สูงอายุ บุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ จิตอาสา องค์กร CSR ไปจนถึงเครือข่ายทางสังคม เพื่อร่วมกันสร้าง สังคมสูงวัยที่ถึงพร้อมด้วยผู้สูงอายุที่ยังคงความแข็งแรง เป็นแบบอย่าง และทำประโยชน์ ต่อสังคมได้ ตอบเป้าหมายต่อการเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) ที่คงความสุขภาพดี มีความมั่นคง และดำรงตนให้มีส่วนร่วมในสังคม ดังตัวอย่างภารกิจ ของศพส. ต่าง ๆ อาทิ

กิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยกิจกรรม “โยนบอล” จาก ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการคิดในการลำดับขั้นตอนการเล่นบอล นอกจากนี้ยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือและสายตา หรือการจัดกิจกรรม “ร้องเพลงคาราโอเกะ” ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสุข อันจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและร่างกายแข็งแรง

กิจกรรม “Happy Home Baanphuket” ตอน ขยับวันละนิด จาก ศพส.ภูเก็ต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ผ่อนคลายความเครียด สร้างความสนุกสนาน เกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ


กิจกรรม “วาดภาพระบายสี” จาก ศพส.บ้างบางแค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกภาพ เลือกสี เพื่อเสริมสร้างประสาทสมอง ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์หรืออาการสมองเสื่อม พร้อมทั้งสร้างความสุขและความเพลิดเพลินให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุให้มีความสุขและมีคุณค่า “Happy Home” กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ จาก ศพส.บ้านทักษิณ (ยะลา) เพื่อเสริมสร้างทักษะงานฝีมือ งานหัตถกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถุงจากกระสอบ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

 กิจกรรมเหล่านี้ นอกจากจะทำให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย ยังเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการคิด การอ่าน และการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการถดถอยของร่างกาย ตลอดจนการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และความภูมิใจในการดูแลตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม ตอบโจทย์ต่อการเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกรม ผส. ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด