วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:11 น.

ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.33 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
 
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 และเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 -2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายดัชนีที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม คณะอนุกรรมการ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร