วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:45 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส. - UNDP เคาะ 4 แนวทาง สู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 12.56 น.

ทส. - UNDP เคาะ 4 แนวทาง สู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เห็นพ้อง ดึงพลังเยาวชนและท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อน

 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (The UNDP’s Resident Representative for Thailand) พร้อมคณะ เข้าพบนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมเคาะ 4 แนวทางความร่วมมือ ดึงพลังเยาวชนและท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน

 

​​นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการระดมพลังเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน โดยได้กำหนดเป็น 4 แนวทางความร่วมมือที่พร้อมเดินหน้าดำเนินการอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

 

 

 1.สนับสนุนและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดึงพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู้วิกฤตปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวที Thailand Climate Action Conference (TCAC) ซึ่ง นายวราวุธ     ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มให้มีการจัดประชุมขึ้นในปี พ.ศ.2564

 

 2. สนับสนุนกิจกรรม "ACE Youth Camp"อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงพลังเยาวชนร่วมขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและของโลกให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

  3. สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน บนความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ การท่องเที่ยวสีเขียว หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์จากภาคีเครือข่ายผู้นำตั้งแต่ระดับรากหญ้า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ และการต่อยอดงานซึ่งกันและกัน

 

โดยการหารือในครั้งนี้ ผู้แทน UNDP ยังได้ให้ความสนใจกับการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นตลอดจนชื่นชมและให้ความสนใจการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 7 ปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน