วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:15 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. รับมอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตร

วันอังคาร ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 11.56 น.
พม. รับมอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตร จากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม
 
 
 
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร รวมมูลค่า 73,000 บาท จากคุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน และคุณกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ พม. Mobile "พม. ปันสุข สู่ชุมชน" ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม และ ตู้ “พม. ปันสุข” สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายในความดูแลต่อไป
 
         
นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยรถ พม. Mobile จะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยในวันนี้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้นำแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร มาบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการฯ และ ตู้ “พม. ปันสุข” โดยจะมีบริการตั้งอยู่หน้าบริเวณกระทรวงฯ โดยการนำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาค ใส่ในตู้แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
       
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยการมอบแอลกอฮอล์ โดยกระทรวง พม. จะนำไปส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนและอยู่ในภาวะยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. โทร. 0 2659 6476 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์