วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:58 น.

ประชาสัมพันธ์

พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564, 20.21 น.
พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ 
 
 
 
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ” โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
 
 
นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยบริการสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการในการประกอบอาชีพและการมีส่วนร่วมทางสังคม ในเขตความรับผิดชอบ 13 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพรายได้ และปรับตัวในสังคมอย่างเป็นสุขและเท่าเทียม แต่ปัจจุบันหลักสูตรของศูนย์ฯ มีความล้าสมัยไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับการฝึกอาชีพและสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องปรับบริการให้เหมาะสม ทั้งด้านการจัดระบบข้อมูล การบริการ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองสมรรถนะของคนพิการเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความรู้สามารถเพิ่มมากขึ้น (Up Skill) และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป โดยสามารถใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเข้าทำงานในสถานประกอบการ รวมถึงเพิ่มโอกาสให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง อยู่ร่วมกับครอบครัว เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีคุณค่า 
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “พัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ” ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของคนพิการในจังหวัด ตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและอาชีพ รวมถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป รวมถึงส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง อยู่ร่วมกับครอบครัว เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้กำหนดเปิด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ โดยในปีการศึกษา 2564 นำร่องเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์