วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:57 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.05 น.
พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564
ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” 
 
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้นายแพทย์เฉก ธนะสิริ  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ 
 
 
นางพัชรี กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ อีกทั้งมีการกำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่มีคนทุกวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้  เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป 
 
 
นางพัชรี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับปี 2564 กระทรวง พม. โดย ผส. ได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และแสดงความรัก ความผูกพันต่อผู้สูงอายุแบบ New Normal เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ มีการกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1) พิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับ “นายแพทย์เฉก ธนะสิริ” โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  2) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น 3 แห่ง และ 3) พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ 16 รางวัล นอกจากนี้ มีการฉายวีดิทัศน์ และรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน