วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:50 น.

ประชาสัมพันธ์

พม โดย ผส เปิดบริการเชิงรุก “โทรหา เพราะห่วงใย...คนไทยไม่ทิ้งกัน”

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.22 น.
พม โดย ผส เปิดบริการเชิงรุก “โทรหา เพราะห่วงใย...คนไทยไม่ทิ้งกัน”
เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวง พม ในการดูแล เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ขาดคนดูแล เหตุ โควิด 19 และอำนวยความสะดวก
     
กระทรวง พม โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดบริการเชิงรุก เพื่อให้การดูแล กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม 
”โทรหาเพราะห่วงใย..คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการเรามีเรา ของ พม  โดยจัดทีม โทรหาติดต่อสอบถาม สร้างกำลังใจ ให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุซึ่งเป็น กลุ่ม เปราะบาง ที่อยู่ในฐานข้อมูลการดูแลของ กรมผส ที่อาจ เผชิญปัญหา และขาดโอกาส /ไม่สะดวกในการติดต่อรับบริการต่างๆ ในสถานการณ์ โควิด19
 
เป็น อีก 1 ช่องทางบริการ เชิงรุก เพราะเราเชื่อว่าในสถานการณ์เช่นนี้ การร่วมสร้าง ความเข้าใจ และ กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญ และในขณะเดียวกัน เพื่อการผ่อนคลายความทุกข์ ร่วมหาแนวทาง  และประสานเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านความเจ็บป่วย ที่พักอาศัย อาหาร และสวัสดิการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้รับการดูแลโดยรวดเร็ว  และ ในวันที่ 10 พ.ค.64 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) ได้ประชุมหารือ ร่วมกับผู้บริหารของกรม เพื่อติดตาม ทบทวนการปฏิบัติ
   
ในการนี้ ได้รับการสนับสนุน ซิมการ์ด พร้อม data โทรฟรี 2 เดือน จำนวน 15 เลขหมาย จากเครือข่าย ภาคเอกชน (AIS) เพื่อให้ ทีมเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมาย ติดต่อไปยังผู้สูงอายุในฐานข้อมูล ของกรม ผส ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ และกลุ่มที่ได้รับการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จาก อพม และ 1300 ได้โดยสะดวก รวดเร็ว   
สอดรับนโยบายรัฐบาล และกระทรวง พม.
ในการร่วมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว