วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 23:47 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมเปิดเมือง “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์”

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.19 น.
ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมเปิดเมือง “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์”
 
 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้กำกับของกระทรวงฯ ตามโมเดล “ภูเก็ตแซนด์ บอกซ์” ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม 
 
 
โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริง สถานการณ์ รวมถึงมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต และการกำหนดหลักเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดเมืองภูเก็ตตามโมเดล “ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์” ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ในวันที่ 25 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ เพื่อสำรวจความพร้อมของการเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ก่อนที่จะมีการนำร่องไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป
 
 
โอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เร่งดำเนินการให้อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาพระแทว รวมถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามข้อกำหนดของการเปิดเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งกำหนดปริมาณการรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ และดูแลให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ อีกทั้งขอให้หน่วยงานในพื้นที่จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อห้าม ข้อแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล พร้อมประสานไปยังสนามบินและโรงแรมทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว และจัดวางป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อไป

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์