วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:30 น.

ประชาสัมพันธ์

ชวนเสวนาออนไลน์บทบาทของเภสัชต่อการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด

วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 14.03 น.

เภสัชกรชั้นนำของเมืองไทย ร่วมถก บทบาทของเภสัชต่อการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด สนใจร่วมรับฟังฟรี อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม นี้

เป็นการรวมตัวของ เภสัชกรชื่อดังของเมืองไทย ที่จะมาร่วมถกถึงการใช้สมุนไพรสู้กับไวรัสโควิด 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาด จนเป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ในขณะนี้ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม  จะจัดงานเสวนาวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “ บทบาทของเภสัชกรต่อการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด 19” ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.40 น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม พูดถึงภาพรวมของ บทบาทของเภสัชกรต่อการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด 19 , ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ จากวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย และ ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทั้งสองท่านจะพูดในหัวข้อ “หลักฐานทงวิชาการและประสบการณ์การใช้ในพื้นที่” , รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์  จากวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จะพูดถึง กระชาย หลักฐานทางวิชาการด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย  , รศ.ดร.ภญ.นริศรา คำแก่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และ ดร.ภญ.พิมพ์พิมล ตันสกุล จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมาพูดในหัวข้อ ขิง หลักฐานทางวิชาการด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

ผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาได้ฟรี ทางzoom  meeting ID : 99225078115 Passcode:904662 หรือทาง fb live เพจ สภาเภสัชกรรม